top of page

Begeleiding

Bij Labyrint is het begeleid wonen en dat betekent dat je door ons wordt begeleid op de punten waarop dat nodig is. We maken een begeleidingsplan waarin staat welke doelen je voor de komende periode hebt en hoe je dat kunt bereiken.
De doelen kunnen heel verschillend zijn.
Zo kan het zijn dat je op dit moment weliswaar nog niet zelfstandig kunt wonen, maar dat het wel je streven is om dat in de toekomst wel te kunnen.
In dat geval krijg je bij ons dan kamertraining.

kamertraining

begeleiding.jpg

In de kamertraining leer je praktische en sociale vaardigheden. Denk aan het huishouden doen en leren koken, het omgaan met geld, het aangaan van sociale contacten en het maken van vrienden, en in sommige gevallen zelfs met het vinden van werk.

Maar soms is het duidelijk dat zelfstandig wonen in de toekomst waarschijnlijk niet zal lukken. Ook dan begeleiden we je op de punten waar je dat nodig hebt.

woonbegeleiding

Je krijgt begeleiding op de punten die je niet zo goed lukken en de begeleiding is er op gericht dat je zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren.Je krijgt dan bijvoorbeeld hulp bij het doen van het huishouden en boodschappen doen. Je kunt hulp krijgen bij de administratie, het afhandelen van post en de contacten met officiële instanties. We gaan zo nodig met je mee naar het ziekenhuis. We helpen om een dagplanning en daginvulling te maken. We oefenen vaardigheden met je, zoals schrijven en rekenen of omgaan met apparaten. Ook proberen we je te helpen bij de invulling van je vrije tijd en het maken van sociale contacten.

Woon je zelfstandig, en heb je hulp nodig bij praktische zaken? Dan kun je misschien begeleiding krijgen. Dit wordt ook wel individuele begeleiding genoemd, of begeleiding bij het wonen.
Deze begeleiding wordt betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de WLZ.

De WMO wordt geregeld door de gemeente. Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking om zelfstandig te wonen en actief te zijn in de maatschappij.
Deze wet geldt als je 18 jaar of ouder bent, als je niet zelfredzaam bent en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving, als je géén recht heeft op Wlz-zorg (zie hiernaast), en als het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit je omgeving (bijvoorbeeld van je partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

De WLZ wordt geregeld door het zorgkantoor. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding.

hulp bij praktische zaken

- Hulp bij de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
- Boodschappen doen;
- Geldbeheer (overzicht krijgen over inkomsten en uitgaven, rekeningen betalen, enzovoort);
- Post afhandelen;
- Dag- of weekplanning maken;
- Invulling van de dag;
- Regelen van ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing;
- Vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen of omgaan met apparaten;
- Woonbegeleiding (huishouden doen, opruimen enzovoort).

Begeleiding bij het ontlasten van mantelzorgers

- Toezicht houden;
- Mantelzorgers leren omgaan met de gevolgen van de aandoening of (gedrags)problemen van de persoon die zij verzorgen.

begeleiding bij contacten
en communicatie

- Mensen in de omgeving leren kennen, bijpraten, samen koffie drinken enzovoort;
- Begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken;
- Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen;
- Praten over zingeving.

bottom of page